Pologetriebe

GKB Motoren Typ Ausführung Gang1 Gang2 Gang3 Gang4 Gang5 GangR Achsantrieb
3D HB 86c 4-Gang 084 3.455 1.773 1.077 0.800 0.000 3.384 4.063
3F HK HW HB (Formel E) 86c 4-Gang 084 3.455 1.773 1.077 0.800 0.000 3.384 3.875
8P AAV MH 2G NZ GT HW 86c 5-Gang 085 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 3.385 4.063
8R GK 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.122 0.891 3.384 4.063
8S PY - G40 Ohne/mit Ka 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.098 0.851 3.384 3.333
AEB MH 2G GT HK HW 86c 5-Gang 085 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 3.385 4.063
AFA HZ GL 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.122 0.891 3.385 4.267
AHD GK 3F MN 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.098 0.851 3.385 4.063
AHZ HZ AAK 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.098 0.851 3.384 4.267
AKV AAU AAK HZ 86c 4-Gang 084 3.455 1.958 1.250 0.891 0.000 3.384 4.267
AKY AAV NZ AAU 2G 86c 4-Gang 084 3.455 1.958 1.250 0.891 0.000 3.384 4.063
ATV PY - G40 ohne/mit Ka 86c 5-Gang 085 3.455 2.095 1.469 1.098 0.851 3.384 3.333
AYZ AAU 86c 5-Gang 085 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 3.384 4.267
CEE AAU 86c 5-Gang 085 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 3.384 4.267
CEG AAV NZ 1W 86c 5-Gang 085 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 3.384 4.063
CEH 3F 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.098 0.851 3.384 3.875
CEK PY - G40 mit Kat 86c 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.333
CEL AAU AAV 86c 4-Gang 084 3.455 1.958 1.250 0.891 0.000 3.384 4.063
CEM AAU 86c 5-Gang 085 3.455 2.087 1.469 1.098 0.851 3.384 4.267
CEN AAU 86c 4-Gang 084 3.455 1.958 1.250 0.891 0.000 3.384 4.267
CJC ADX 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.875
CKE AEA 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.891 0.740 3.384 3.588
CLJ AEA 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.588
CMC 3.455 1.958 1.250 0.891 0.740 0.000 4.267
CWL AEV 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.891 0.740 3.384 4.267
CWN AEV 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 4.267
CWS AEA 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.981 3.384 4.267
CWT AEF 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.891 0.740 3.384 3.588
CWU ADX 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.875
CWV AEA 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.588
CWX AFH 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.875
CZG AEE 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.333
DCA AEV 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.891 0.740 3.384 4.267
DCC AEE 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.333
DCD AEV 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 4.267
DCG AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DCH AEF 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.182 0.851 0.706 3.384 3.588
DCJ ADX 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.875
DCT AEF 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.182 0.851 0.706 3.384 3.588
DDH AEX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
DDJ AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DED AEF AKU 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.333
DHB AEX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
DKC AER 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.891 0.740 3.384 4.267
DKE AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DKF AEX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
DKG AER 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 4.063
DPX AGD 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DQW AEX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
DSP AFH 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.875
DSQ AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DTX AJV 6n 5-Gang 085 3.455 2.118 1.440 1.088 0.892 3.384 3.600
DUY AKQ 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
DWZ AER ALL 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.891 0.740 3.384 4.267
DXD AER ALL 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 4.063
DXE AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DXF AGD 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.182 0.851 0.706 3.384 3.588
DXG AHG 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DXH AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
DXJ AFH 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.875
DXK ADX 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.851 3.384 3.875
DXM AFH 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.875
DXP AEX AKQ 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
DXQ AKU ASX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.333
EQW ALL 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 4.063
EQX AGD 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.182 0.851 0.706 3.384 3.588
EQY AEE 6n 5-Gang 085 3.588 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384
EQZ AEE 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.588
ERD AUD ANX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
ESY ANV 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.892 3.384 4.063
ESZ ASX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.182 0.851 0.740 3.384 3.588
ETA AKU 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.891 3.384 3.588
ETB AFK 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.875
ETC AFK 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.384 3.875
ETD AKP 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
ETE AHW 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.875
ETF AKU ASX 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 3.333
ETG ARC 6n 5-Gang 085 3.455 2.118 1.440 1.088 0.892 3.384 3.600
FDQ AKU 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.364 3.333
FDY AUC 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.384 4.267
FFD AUC 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.364 4.267
FFE - 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.364 4.063
FFF - 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.182 0.851 0.706 3.364 3.588
FFL - 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.364 3.875
FFM AQQ 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.364 3.875
FFR AHW 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.364 3.875
FFS AHW 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.364 3.875
FFV - 6n 5-Gang 085 3.455 1.955 1.250 0.933 0.740 3.364 3.333
FFW - 6n 5-Gang 085 3.455 2.118 1.440 1.088 0.892 3.364 3.600
FHX - 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.364 3.875
FHZ AFK 6n 5-Gang 085 3.455 2.095 1.448 1.098 0.891 3.364 3.875
GD HB HC HD HH 4-Gang 084.1 3.454 2.050 1.348 0.964 0.000 3.384 4.266
GD HB HC HD HH 4-Gang 084.1 3.454 2.050 1.348 0.964 0.000 3.384 4.266
GG HA HB HC HD 4-Gang 084.2 3.454 2.050 1.348 0.964 0.000 3.384 4.571
GS HH 4-Gang 084.5 3.454 2.050 1.348 0.964 0.000 3.384 4.062
GU GL HZ HH 86c 4-Gang 084 3.455 1.952 1.250 0.895 0.000 3.384 4.267
GW HB 86c 4-Gang 084 3.455 1.952 1.250 0.895 0.000 3.384 4.571
GX HK MH GK HW NU 86c 4-Gang 084 3.455 1.952 1.250 0.895 0.000 3.384 4.063
MS HB (Formel E) 4-Gang 084 3.455 1.773 1.038 0.800 0.000 3.384 4.063
QS HB Formel E 86c 4-Gang 084 3.455 1.773 1.037 0.800 0.000 3.384 4.063

  Kommentare 1

  • Fehler:


   Zeile CMC 5- Gang 085 Rückwärts: 3.384

   AEB Rückwärts 3.384

   CWS falsche Übersetzung; Korrekt: 3,455 1,955 1,250 0,8910,740 Achse 3,588

   EQY Zeile verrutscht

   ESY 5ter Gang 0,891 statt 0,892